Behandling av personuppgifter

Thermia (Thermia AB, org. nr. 556269-6483. Snickaregatan 1, 671 34 Arvika, Sverige) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

Thermia behandlar dina uppgifter i samband med produkter och tjänster som Thermia tillhandahåller till dig. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina uppgifter. Du kan kontakta oss på: privacy@thermia.com

 

Personuppgiftsbehandlingar

 • KONTAKTPERSONER HOS PARTNERS, ÅTERFÖRSÄLJARE, EJ ÅTERFÖRSÄLJARE, ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ PROV OCH TREDJE PART

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig i egenskap av att vara en kontaktperson på ett bolag. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse (intresseavvägning) som består av att skapa effektiva samarbeten i affärs-sammanhang. Kontakta oss för att ta del av bedömningen genom privacy@thermia.com.

  • Namn

  • Adress

  • Telefonnummer

  • E-post

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Vi sparar dina uppgifter under aktuellt affärsförhållande. Ett aktuellt affärsförhållande förutsätter att det har funnits en aktiv korrespondens mellan parterna eller en aktuell transaktion, såsom exempelvis en registrering eller annan kontoaktivitet, inom ett år från senaste aktivitet.

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer och affärspartners inom Stiebel Eltron-koncernen som Thermia är en del av. Om ett bolag inom Stiebel Eltron-koncernen skulle vara lokaliserat utanför EU eller EES kommer det inhämtas ett samtycke från dig före utlämnande sker.

 • INFORMATION OM SLUTKUND SAMT KONTAKTPERSONER HOS ÅTERFÖRSÄLJARE SOM UTFÖR GARANTIÅTAGANDE HOS SLUTKUND

   

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig för att leverera garantiservice.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt avtal om att erbjuda enhetsägaren en fungerande garanti som består av att säkerställa produktens funktion och driftsäkerhet.

  • Namn

  • Adress

  • Telefonnummer

  • E-post

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Vi sparar dina uppgifter under perioden som vi ansvarar för produktens garanti samt sex månader efter garantins utgång. Den maximala garantiperioden är 10 år från installationstillfället.

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi lämnar ut dina uppgifter till partners, återförsäljare, installatörer och serviceombud som ska utföra service på din produkt.

   

 • VÄLKOMSTHÄLSNING I SAMBAND MED REGISTRERING AV ENHET

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att skicka ut en välkomsthälsning till Thermias digitala tjänster och för att erbjuda dig nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

  • Namn

  • E-post

 • ENHETSÄGARES KONTAKT MED THERMIA KUNDCENTER, PARTNER, ÅTERFÖRSÄLJARE, EJ ÅTERFÖRSÄLJARE, ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ PROV ELLER SERVICEOMBUD

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt med dig för uppföljning efter utfört besök av installatör.

  I de fall garantiåtgärder har utförts kommer vi att registrera de uppgifter som har utförts på din enhet.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt avtal om att erbjuda enhetsägaren en fungerande garanti som består av att säkerställa produktens funktion och driftsäkerhet.

  • E-post

  • Telefonnummer

  • Namn

  • Adress

  • Ditt valda meddelande

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Vi sparar dina uppgifter tills att de är utlämnade till rätt partner, återförsäljare eller serviceombud. Vi sparar dina uppgifter under perioden som vi ansvarar för produktens garanti samt sex månader efter garantins utgång. Den maximala garantiperioden är 10 år från registreringstillfället.


  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till den partner, återförsäljare eller serviceombud som ska kontakta dig.

 • ANVÄNDARUPPGIFTER VID KONTOREGISTRERING I THERMIAS DIGITALA TJÄNSTER

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att möjliggöra användandet av Thermias digitala tjänster.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt avtal (EULA).

  • E-post

  • Telefonnummer

  • Namn

  • Adress

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Vi sparar dina uppgifter så länge du vill ha kvar ditt konto i Thermias digitala tjänster.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till den partner, återförsäljare eller serviceombud som leverera dina digitala tjänster.

 • VIDAREFÖRMEDLING AV FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att din produkt ska vara försäkrad under maximalt 10 år. Försäkringstid och garantitid kan variera.

  • E-post

  • Telefonnummer

  • Namn

  • Adress

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Vi sparar dina uppgifter som längst i 10 år från och med det datum då produkten är installerad.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsgivaren.

 • NYHETSBREV OCH KUNDUNDERSÖKNING

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi vill hålla dig uppdaterad för nya relevanta förändring av Thermias produkter och tjänster samtidigt som vi strävar efter att utvärdera, utvecka och förbättra våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse (intresseavvägning). Kontakta oss för att ta del av bedömningen genom privacy@thermia.com.

   

  • E-post

  • Namn

  • Postnr, post ort

  • Postadress, län

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?​​​​

  Insamlade uppgifter raderas 6 månader efter att kundundersökningen har avslutas. 

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

 • BESÖKARE

   

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att registrera ditt besök. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att hålla en hög säkerhet för sekretess och brandrisk. Kontakta oss för att ta del av bedömningen genom privacy@thermia.com.

  • Namn

  • Ev. uppgifter om anställning

  • Besöksvärd

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?​​​​

  Vi kommer att spara dina uppgifter upp till 30 dagar efter genomfört besök.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi delar dina personuppgifter med våra system-leverantörer.

 • UTBILDNINGSAKTIVITETER OCH EVENT SOM THERMIA ERBJUDER TILL PARTNERS, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH FÖRETAG

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att registrera och tillhandahålla utbildning till dig som rör våra produkter och tjänster.

  Om du själv har anmält dig till utbildningen är den rättsliga grunden för behandlingen fullgörande av samtycke.

  Om din arbetsgivare har anmält dig till utbildningen är den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse som består av att administrera och möjliggöra tillhandahållande av utbildning. Kontakta oss för att ta del av bedömningen genom privacy@thermia.com.

  • Namn

  • Kontaktuppgifter

  • Tidigare utbildning och färdigheter

  • Uppgift om typ av anställning

  • Eventuella matallergier som pseudoanonymiseras till underbiträden

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?​​​​

  Vi sparar dina uppgifter tills att utbildning eller evenemanget är genomförd. Dock max 18 månader. Om dina uppgifter behövs på grund av legala krav sparas uppgifterna så länge som kraven kvarstår.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi delar dina personuppgifter med leverantörer samt relevanta certifieringsorganisationer. Vi samlar in dina personuppgifter från dig vid anmälan till utbildningen eller evenemanget. Om din arbetsgivare har anmält dig till utbildningen har vi mottagit dina uppgifter därifrån. Din arbetsgivare ska säkerställa att samtycke har samlats in från dig innan delning av personuppgifter till oss.

   

 • KAMERAÖVERVAKNING

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Kameror som är placerade inomhus:

  Vi behandlar dina uppgifter för att bevaka vissa utmärkta ytor och vid entrén. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättiga intresse av att behålla en hög säkerhet i våra lokaler.

  Kameror som är placerade utomhus:

  Vi behandlar dina uppgifter för att bevaka fasader och ingångar till våra fastigheter samt parkeringsplatser. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättiga intresse av att behålla en hög säkerhet på vårt område. Kontakta oss för att ta del av bedömningen genom privacy@thermia.com.

  • Rörlig bild

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?​​​​

  Vi sparar dina uppgifter i tio dagar efter att inspelning har skett. Vid misstanke om brott agerar vi enligt nedan.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi delar dina personuppgifter med polis vid misstanke om brott. I samband med polisanmälan informeras polisen om att det finns material från kameraövervakningen som kan användas i utredningen. Om polisen anser att materialet kan vara av intresse för utredningen överlämnas materialet till polisen. Vi kommer även ge serviceföretag en möjlighet till uppkoppling vid behov. Serviceföretag kan inte ta del av inspelat material utan kan endast koppla upp sig i servicesyfte.

   

 • REKRYTERINGSAKTIVITETER

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att genomföra en rekryteringsprocess på bästa sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättiga intresse av att genomföra processen på ett så smidigt och bra sätt som möjligt. Om du har givit samtycke till det behandlar vi dina uppgifter under en längre tidsperiod för framtida rekryteringsprocesser. Kontakta oss för att ta del av bedömningen genom privacy@thermia.com.

  • Namn

  • Kontaktuppgifter

  • CV

  • Personligt brev

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?​​​​

  Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Uppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, raderar vi antingen dina uppgifter eller ber om ditt samtycke för att få fortsätta bevara dina personuppgifter för framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Du som ansöker kan på eget initiativ lämna dina personuppgifter till oss genom rekryteringssystemet Varbi. Ibland samarbetar vi med rekryteringsföretag under en rekryteringsprocess och då kan vi komma till att lämna ut dina uppgifter till rekryteringsföretagen Testhuset, Professionals Nord eller Intro för att möjliggöra en effektiv och bra rekrytering. Dina personuppgifter kan lämnas till bolag inom Stiebel Eltron-koncernen inom EU/EEA men även till länder utanför EU/EEA. Det är endast aktuellt om du ansöker till bolag som har verksamhet utanför EU/EEA. Ditt samtycke inhämtas vid utlämnande av uppgifter utanför EU/EEA.

 • EFTERLEVNAD AV TILLÄMPLIG BOKFÖRINGS- OCH SKATTERÄTTSLIG LAGSTIFTNING ELLER BEVARANDE AV DATA FÖR FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi kommer att behandla dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig bokföringslag och skatterättslig lagstiftning. Den rättsliga grunden är fullgörande av rättsliga förpliktelser.

  Vi kan även komma att spara dina uppgifter för att försvara oss vid rättsliga tvister i enlighet med preskriptionslagen.

  • E-post

  • Namn

  • Efternamn

  • Personnummer

  • Adress

  • Annan personlig information som kan påvisa en transaktion

   Hur länge sparar vi dina uppgifter?​​​​

  Vi sparar personuppgifter som kan ingå i räkenskapsinformation i 7 år enligt bokföringslagen, skatterättslig lagstiftning och preskriptionslagen.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Vi kan komma att lämna nödvändig information till våra revisorer och berörda myndigheter om vi är skyldiga enligt lag eller om du har lämnat ditt samtycke i det enskilda fallet.

   

 • CHATBOT / DIGITAL SUPPORTASSISTENT

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi behandlar dina uppgifter för att vi ska kunna ge dig support.

  • E-post

  • Telefonnummer

  • Namn

  • Adress

  • Din supportsession

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?​​​​

  Vi sparar dina uppgifter tills att konsultationen är färdig. För att säkerställa att ärendet inte återkommer kan vi behålla dina uppgifter i upp till 12 månader.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Dina uppgifter finns hos Thermia AB.

 • SOCIALA MEDIER

  ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

  KATEGORIER AV UPPGIFTER

  Vi använder oss av sociala medieplattformarna Facebook, Instagram och LinkedIn för att kommunicera. På dessa medieplattformar behandlar vi dina uppgifter för att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster samt skapa engagemang kring vårt varumärke.  

  Som utgångspunkt är den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke. Om behandlingen däremot avser uppgifter om en annan individ är den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse som består av att marknadsföra våra produkter och tjänster, skapa engagemang kring vårt varumärke samt bistå dig med service. Kontakta oss på gdpr@thermia.com för att ta del av bedömningen.

  • E-post

  • Ditt användarnamn

  • Uppgifter som du självmant uppger i kommentarsfält

   Hur länge sparar vi dina uppgifter?​​​​

  Om du har kommenterat på våra inlägg på en social medieplattform, kommer sådana kommentarer sparas under den tid inlägget är upplagt på vår sida. Vi kan dock välja att ta bort t.ex. kränkande eller stötande kommentarer samt kommentarer som innehåller information om en annan individ vid en tidigare tidpunkt mot bakgrund av vår skyldighet enligt lag. Vi kan även komma att radera kommentarer på andra språk än svenska och engelska. En användare har alltid rätt att själv radera sina kommentarer på vår sida.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  De sociala medieplattformerna Facebook, Instagram och LinkedIn kommer att få tillgång till dina uppgifter. Om du vill läsa mer om hur den sociala medieplattformen behandlar dina personuppgifter kan du ta del av deras integritetspolicy.

   

  Överföring till länder utanför EU/EES

  Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits för tredjelandsöverföringar eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss på gdpr@thermia.com

   

Överföring till länder utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Ibland kan vi dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss. 

 

Dina rättigheter som registrerad

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/).

Kontakta oss på privacy@thermia.com om du vill använda dina rättigheter eller begära information.

 

Dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

Uppdateringar

Denna sida uppdaterades senast den 26 mars 2024.