EULA - Thermia Online

End User License Agreement

 

ANVÄNDARAVTAL (LICENSAVTAL) för samtliga Thermias Onlinetjänster

Thermia AB, org. nr. 556269-6483, har upphovsrätten till programvaran Thermia Online (”Online”). Upphovsrätten innebär att Thermia har en ensamrätt att förfoga över Online.

Detta avtal omfattar villkoren för användning/licensiering av programvaran Online. Enligt avtalsvillkoren nedan upplåts en licens kopplad till en värmepump. Licensen ger dig en nyttjanderätt till programvaran i enlighet med nedanstående avtalsvillkor.

Genom att ladda ner, installera och/eller använda Online godkänner du följande villkor. Godkännande av villkoren är en förutsättning för att du ska ha rätt att ladda ner, installera och/eller använda Online. Villkoren i detta avtal anger dina rättigheter och förpliktelser och innefattar även viktiga friskrivningsklausuler och val av lagar och forumbestämmelser.

Villkoren styr över uppgraderingar som utförs av Thermia som ersätter och/eller är ett tillägg till det ursprungliga Online såvida inte sådan uppgradering utgörs av en ny programvara och därför kräver att en ny licens upplåts på de villkor som gäller för den nya programvaran.

Genom att godkänna villkoren samtycker du till – utöver villkoren i detta avtal – till Thermias Integritetspolicy som finns tillgängliga på webbplatsen: www.thermia.se.

Thermia har upphovsrätten till Online och förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen har tilldelats dig enligt villkoren i detta avtal.

 1. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖRET
  1. Thermia ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad rätt och licens att installera och/eller använda Online. Online får endast användas för ditt eget bruk på en enhet som du äger eller kontrollerar. Den här licensen ger dig inte rätt att använda Online på någon enhet som du inte äger eller kontrollerar. Du ansvarar även för att någon annan inte får tillgång till dina inloggningsuppgifter till Online.
  2. Du får inte använda Online på något sätt som kan skada, modifiera, odugliggöra, överbelasta eller försämra Online, ditt värmesystem eller hårdvara till Online, eller servrar eller nätverk som är anslutna till Online. Du får inte heller använda Online på något sätt som kan störa andra parters användning av Online eller servrar eller nätverk som är anslutna till Online.
  3. Du bekräftar att du är helt ansvarig för (och att Thermia inte har något ansvar gentemot dig eller mot någon tredje part) din användning av Online, för överträdelser av dina förpliktelser enligt avtalsvillkoren och för följder (inklusive förluster eller skador som Thermia kan utsättas för) till följd av sådana överträdelser.
  4. Du förbinder dig vidare att inte använda Online på något sätt som kan skada, trakassera, ofreda, förfölja, hota, förtala eller på annat sätt bryta mot eller överträda någon annan parts rättigheter och att hålla Thermia skadelös och på intet sätt ansvarig för sådan användning.
  5. Du bekräftar vidare att Thermia inte har något ansvar för driftsstörningar i Onlinetjänsten oavsett orsak. Det är du som användare som ansvarar för uppkopplingen till Online, oavsett om det sker genom ditt befintliga bredband eller fristående modem. Du ansvarar också för att säkra din uppkoppling mot angrepp och intrång utifrån, s.k. hacker. Thermia har således inte något ansvar för skador på din värmepump eller fastighet om du inte kan styra din värmepump från Online. Om din internetanslutning eller Online inte fungerar ansvarar du således för att värmepumpens inställningar kan skötas manuellt för att förhindra exempelvis frostskador/vattenskador.
  6. Du ansvarar även för att tillse att dina kontaktuppgifter som finns registrerade i Online – telefonnummer och mailadress – är aktuella och att de kontaktuppgifter som finns registrerade även har behörighet att motta information från Online. Korrekta kontaktuppgifter är en förutsättning för att exempelvis larmfunktionen. Du är också ansvarig för att tillse att dina inloggningsuppgifter raderas/ändras om du säljer den fastighet till vilken Onlinetjänsten är ansluten till. 

 2. UPPHOVSRÄTT/ÄGANDERÄTT
  Du bekräftar att du har vetskap om att
  1. Online omfattas av upphovsrätt och konfidentiell information som skyddas av gällande lagstiftning för bl.a. immateriella rättigheter, företagshemligheter och strafflagstiftning och
  2. Thermia ensam innehar upphovsrätten till, äger alla rättigheter att förfoga över och rätt till alla återgivningsformer (t.ex. källkod och objektskod), samt oinskränkt rådighet över Online och dess innehåll, inklusive, utan begränsning, samtliga immateriella rättigheter däri eller därtill. ”Immateriella rättigheter” innebär alla rättigheter som finns i befintlig lagstiftning för patent, copyright, företagshemligheter, varumärken, otillbörlig konkurrens och alla andra äganderätter till Online eller uppdaterade versioner, nya versioner av Online eller utvecklade versioner och återställanden av Online som gäller nu eller i framtiden, över hela världen. Du förbinder dig att du inte kommer att, och inte heller kommer att uppsåtligen eller av oaktsamhet medverka till eller möjliggöra för tredje part att:
   1. hyra, hyra ut, låna ut, sälja, omdistribuera eller underlicensiera Online, kopiera (förutom det som uttryckligen är tillåtet enligt den här licensen), bakåtkompilera, använda omvänd ingenjörskonst, plocka isär, försöka att härleda källkoden, modifiera eller skapa härledningsarbeten av Online, uppdateringar eller delar av dessa
   2. vidta åtgärder för att kringgå eller övervinna säkerheten eller regler för användning av innehållet som tillhandahålls, distribueras eller förstärks av funktioner (inklusive, utan begränsning, funktioner för hantering av digitala rättigheter) som finns i Online med dess eventuella tillbehör
   3. använda Online för att få åtkomst till, kopiera, överföra, konvertera koder eller återsända innehåll som bryter mot detta avtal, lag eller förordning eller mot tredje parts rättigheter eller
   4. att ta bort, fördunkla eller ändra Thermias meddelanden om copyright, varumärken eller meddelanden om andra immateriella rättigheter som är tillägg eller som ingår i eller fås åtkomst till i samband med eller genom Online.

 1. MEDGIVANDE FÖR ANVÄNDNING AV DRIFTSDATA
  Du godkänner att Thermia får samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din värmepump, ditt system eller Online med dess kringutrustning som samlats in periodvis för att underlätta uppdateringar av programvaran, produktsupport och andra tjänster för dig (och andra) som relaterar till Online. Du godkänner även att Thermia kan använda den här informationen för att direkt, eller via sina återförsäljare alternativt installatörer, tillhandahålla tjänster och/eller produkter till dig samt för Thermias produktutveckling, i sistnämnda syfte så länge som informationen inte identifierar dig personligen.
 1. UPPLÅTELSETID OCH UPPSÄGNING
  Online upplåts tillsvidare med en uppsägningstid om tolv (12) månader. Uppsägning från Thermia ska ske skriftligen till den mailadress som finns registrerad på Online.
  Thermia äger dock rätt att omedelbart, och utan föregående meddelande, säga upp avtalet – och således upplåten licens – för det fall du bryter mot avtalsvillkor och avtalsbrottet inte är av liten betydelse. Licensen upphör således automatiskt för sådant fall. Vid licensens upphörande är du skyldig att sluta att använda Online och förstöra alla kopior, fullständiga eller partiella, av Online.
 1. ONLINETJÄNSTER
  1. Du godkänner att Thermia, under upplåtelsetiden och utan att meddela detta, kan ändra tjänsten som tillhandahålls genom Online. Thermia kan även med tolv månaders varsel (se uppsägning i punkt 4 ovan) stoppa användningen, stänga ner eller på annat sätt odugliggöra Onlinetjänsten av vilken anledning som helst utan några förpliktelser för Thermia. Information om sådana händelser kommer även att hållas tillgänglig på www.thermia.se.
  2. Under upplåtelsetiden kan Thermia komma att göra uppdateringar av Online trots att det inte åligger någon skyldighet för Thermia att göra detta. För det fall Thermia finner att en version inte längre skall hållas tillgänglig utan ersättas an en ny version äger Thermia med tolv månaders varsel säga upp licensen. Anledningen härtill är främst att programvaror har en betydligt kortare livslängd än exempelvis såsom i detta fall hårdvaran/värmepumpen. Du kan därför komma att erbjudas att träffa ett nytt licensavtal på nya villkor. Du bör därför med jämna mellanrum kontrollera om det finns uppdateringar eller nya versioner av såväl Online som applikationer (”appar”) som du laddar ner på App Store eller Google Play.

 2. ERSÄTTNING
  Så långt det är tillåtet enligt lag förbinder du dig att skydda, gottgöra och hålla Thermia fria från ansvar gällande skadestånd, åtgärder, tvister eller rättsliga åtgärder, så väl som förluster, förpliktelser, skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga rättegångskostnader) som är hänförliga till din användning av Online, inklusive att du har laddat ner, installerat eller använt Online eller att du har överträtt dessa avtalsvillkor.
 1. FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
  1. Du bekräftar och godkänner härmed uttryckligen och förbehållslöst att du använder Online helt på egen risk och att ansvaret för att kvalitet, prestanda, precision vid styrning och övervakning av din värmepump blir tillfredställande utfört helt åligger dig. Så långt det är tillåtet enligt gällande lagstiftning tillhandahålls Online och relaterade tjänster i befintligt skick utan någon som helst garanti. Thermia friskriver sig således från allt ansvar för Online och dess användning och/eller påverkan/effekt med undantag av vad som uttryckligen följer av lag.  Friskrivningen omfattar även att Online under upplåtelsetiden har tillfredställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, för precision, för ostörd nyttjanderätt och icke intrång i tredje parts rättigheter. Thermia utfärdar inga garantier för att ditt bruk av Online inte är tillfredställande, att funktionerna som finns i eller tjänster som utförs eller tillhandahålls av Thermia genom Online, uppfyller dina krav, att driften av Online eller av tjänsterna avbryts eller är felfria eller att defekter i Online eller tjänsterna åtgärdas.
  2. Utan att begränsa det övergripande i föregående information bekräftar du uttryckligen att fel och störningar kan uppkomma i kommunikationskedjan och att i händelse av sådana fel eller störningar kanske kontrollkommandon som du har skickat med hjälp av tillbehöret inte har utförts trots att tillbehöret har skapat ett automatiskt textmeddelande som uppger motsatsen. Ingen muntlig eller skriftlig information eller råd som ges av Thermia eller dess auktoriserade ombud ska utgöra en garanti. I händelse av att tillbehöret eller tjänsterna visar sig vara defekta bär du hela kostnaden för allt nödvändigt underhåll, reparationer eller korrigeringar.
  3. Så långt det inte är i strid med gällande lagstiftning kan inte Thermia i någon händelse hållas ansvarig för personskador eller någon olyckshändelse, eller några som helst särskilda, indirekta eller följdskador, inklusive, utan begränsning för skador på egendom, rättelsekostnader som härrör installation av värmesystemet, skador för inkomstbortfall, dataförlust, verksamhetsstopp eller annan kommersiell skada eller förlust som uppstår till följd av eller som har att göra med din användning eller din oförmåga att använda tillbehöret, som dock har uppstått, oavsett produktansvar (kontrakt, kränkning eller liknande) och trots att Thermia har uppmärksammats på risken för sådana skador. Inte i någon händelse ska Thermias totala ansvar gentemot dig för alla skador (andra än de som kan vara tvingande enligt gällande lagstiftning i fall av personskada) överstiga beloppet femtio (50) euro. De föregående begränsningarna gäller även om den ovannämnda ersättningen inte uppfyller sitt syfte.
  4. Du är helt ansvarig för skador på ditt tillbehör, din värmepump, ditt värmesystem, din fastighet eller dataförlust som kommer av användning av tillbehöret.
  5. Tillbehöret är inte avsett för bruk där fel på tillbehöret kan leda till dödsfall, personskada eller allvarliga fysiska eller miljömässiga skador.
  6. Trots att Thermia har försökt att tillverka ett felfritt och korrekt tillbehör lämnar inte Thermia några garantier för detta och tillbehöret görs endast tillgängligt i befintligt skick.
  7. Du uppmanas att meddela Thermia om du skulle uppmärksamma eventuella fel. Thermia kommer att försöka korrigera fel men är inte förpliktigade att göra det.

 2. ÖVRIGT
  1. Detta avtal med dess villkor, även innefattande Thermias Integritetspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och Thermia rörande Online samt styr ditt användande av Online och ersätter helt tidigare eller samtida avtal mellan dig och Thermia gällande Online.
  2. Thermias underlåtelse att utöva eller upprätthålla rättigheter eller bestämmelser i dessa villkor utgör inte dispens från sådan rättighet eller bestämmelse som fortfarande kommer att vara tillgänglig för Thermia.
  3. Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltigt, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt, utan i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, ska skälig jämkning ske av avtalet i denna del utan att detta påverkar resten av villkoren. De kvarstående bestämmelserna i villkoren fortsätter således att gälla mellan parterna.
  4. Rättigheterna som beviljas i dessa villkor kan inte överlåtas eller på annat sätt överföras av dig utan att först ha fått Thermias skriftliga tillstånd. Du får inte heller delegera ansvaret eller förpliktelserna som följer av dessa avtalsvillkor utan att först inhämta Thermias skriftliga tillstånd.
  5. Villkoren och din relation med Thermia enligt dessa villkor regleras av svensk lagstiftning utan hänsyn till kollisionsrättsliga regler. Du och Thermia godkänner att tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige med Värmlands tingsrätt som första instans.